Portrait of a Liberation Army soldier in Mekong Delta / Chân dung chiến sĩ quân giải phóng ở Đồng bằng sông Cửu Long


1974
32 x 24 cm
Chu Thảo
War sketchesComrade Hoang Van Mui, the brave B41 gunner.
Union 207, Mekong Delta.

--

Đồng chí Hoàng Văn Mùi, xạ thủ B41 dũng cảm.
Đoàn 207, Đồng bằng Sông Cửu Long. Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.