Portrait of a soldier from 8th Division - Comrade Ho Si Que

 / Chân dung chiến sĩ quân khu 8 - Đồng chí Hồ Sĩ Quế


1969
27 x 20 cm
Chu Thảo
War sketchesComrade Ho Si Que
Group 615 Truong Son

--

Đồng chí Hồ Sĩ Quế
Đoàn 615 Trường Sơn

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.