Portrait of a young soldier / Chân dung người lính trẻ 


1973
26 x 19 cm
Chu Thảo
War sketchesYoung Soldier

--

Chiến sĩ trẻ
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.