Potato’s Portrait 1 / Chân dung Khoai tây 1


2017
Painting
Silk painting
80 x 80 cm
Lê Hoàng Bích Phượng
Contemporary ArtPotato’s Portraits are about the connection between soil, potato and ambition of humanity. Soil represents the human body - the image of life. Potato, a nutrient-dense vegetable, may possibly become poison for us. Apart from digesting nutrition to supply the operation of the human body, we are also consume an enormous amount of dream to maintain a spiritual life. Potatoes are like dream growing inside us. Harvesting them at the right time may offer an abundant crop, but sometimes we would like to keep hope to grow them bigger under the ground. When dreams are getting bigger they soon become greed. Just like when a potato sprouted, its nutrition becomes poisonous. This toxin spreads insidiously and grows with time. the soil which gave life to good, could have also raised the bad. From there, the circulation continues. (Text courtesy of the artist)

--

2017
Họa phẩm

Tranh lụa
80 x 80 cm
Lê Hoàng Bích Phượng
Nghệ Thuật Đương Đại

Các bức Chân dung Khoai tây xoay quanh mối liên kết giữa đất, khoai tây, và khát vọng của nhân loại. Đất đại diện cho cơ thể người – hình ảnh của sự sống. Khoai tây, một loại củ giàu dinh dưỡng, cũng có thể trở thành độc tố với chúng ta. Ngoài hấp thụ dinh dưỡng để giúp cơ thể vận hành, chúng ta còn tiêu thụ một lượng lớn những giấc mơ để duy trì đời sống tinh thần. Những củ khoai tây như những giấc mơ lớn dần trong ta. Thu hoạch chúng đúng thời điểm sẽ cho ta vụ mùa bội thu, nhưng đôi lúc chúng ta lại muốn giữ chúng và nuôi hy vọng rằng chúng sẽ tiếp tục nở to hơn dưới đất. Khi những giấc mơ phì đại quá mức, chúng nhanh chóng trở thành lòng tham, giống như một củ khoai tây tiết ra chất độc khi mọc mầm. Độc tố xảo quyệt này lan toả và lớn mạnh theo thời gian. Đất là nơi cả cái tốt lẫn cái xấu có thể nảy mầm. Và cái vòng luẩn quẩn ấy cứ thế tiếp tục. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.