Procession 6 / Đám rước 6


2014
Painting
Acrylic and oil on canvas
115 x 147 cm
Doãn Hoàng Lâm
Contemporary Art--

2014
Họa phẩm

Acrylic và dầu trên canvas
115 x 147 cm
Doãn Hoàng Lâm
Nghệ Thuật Đương Đại
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.