Reading letters from home / Đọc thư nhà 


1973
19.5 x 13.5 cm
Chu Thảo
War sketchesShe wrote: “I’ll wait”.
The letter from home.

--

Cô ta viết: “Em sẽ chờ”. 
Lá thư quê nhà
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.