Reflection


2010
Painting
Oil on canvas
80 x 100 cm
Ha Tri Hieu
Contemporary ArtThe work is currently on view at the EMASI school Nam Long Campus, Ho Chi Minh City, Vietnam.

--

2010
Họa phẩm

Sơn dầu trên toan
80 x 100 cm
Ha Tri Hieu
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Nam Long, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.