Shadows in the Garden series No.4 / Những Cái Bóng Trong Vườn No.4


2020
Drawing
Pencil, tree sap, printing ink, soil, microorganisms on mylar
29.7 x 42 cm
Trương Công Tùng
Contemporary Art


…These drawings are the beginning of an introductory path into a blurred region that can be reshaped, erased and destroyed... like ghosts, obsessions and illusions. A containment area, a hiding place, a means to track the traces of instability, violence, memories of an individual, of history, of a communal land…

The shadow becomes the material manifestations of the structure of memory, the remains of the movement of space and time, the vestige of wakeful and dream life, of the realm of the beyond. Each realm is a system of images and projections, all linked together, as the spiritual realities of life ...

Those visible shadows are (pictures, images, drawings) while the truth - that is, the invisible thing - is what we often erase, obscure, deny, forget and drift away from.

To me it is not important to understand (and even less important to explain) but to see together... Somehow in the invisible are all related to each other.

--The (written) words of the shadows... that are absent.
(Text courtesy of the artist)

--

2020
Tranh vẽ
Bút chì, nhựa cây, mực in, đất, vi sinh vật trên mylar
29.7 x 42 cm
Trương Công Tùng
Nghệ Thuật Đương Đại


Phác thảo những cái bóng_trong vườn

… Những bản vẽ này là khởi đầu của một lối đi, đường dẫn nhập vào một vùng mờ có thể thay hình đổi dạng, tẩy xoá và huỷ bỏ… như những bóng ma, ám ảnh và ảo ảnh. Một vùng chứa đậy, một nơi ẩn náu, một phương tiện để dò tìm về sự bất ổn, bạo lực, kí ức của cá nhân, của lịch sử, của vùng đất của cộng đồng…

Cái bóng trở thành những biểu thị vật chất của cấu trúc kí ức, là những gì còn lại trong chuyển động của thời gian không gian là dấu tích của cuộc sống - thức, mơ, cõi bên kia _ mỗi cái như vậy đều giống như một hệ thống những hình ảnh, những phóng chiếu, tất cả đều gắn với nhau, như những thực tại tinh thần, của cuộc sống…

Những cái bóng thấy được kia là (hình, ảnh, vẽ ) còn sự thật – tức vật không nhìn thấy là cái mà ta thường trôi trượt xoá nhoà lu mờ thoái thác và quên lãng…

Đối với tôi điều quan trọng chẳng phải là chuyện hiểu (và càng chẳng quan trọng chuyện cắt nghĩa) mà là cùng thấy... một cách nào đó trong cái vô hình tất cả đều liên quan với nhau.

--Lời (viết) của những cái bóng… vắng mặt.
(Văn bản của nghệ sĩ)

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.