Soldier communicating on the battlefield / Chiến sĩ liên lạc trên trận địa


1974
20.5 x 29 cm
Chu Thảo
War sketchesComrade Nguyen Xuan Loan.
Air Force PRC 25 of D2.207.
Cuu Long Legion.

--

Đồng chí Nguyễn Xuân Loan. 
Không đoàn PRC 25 của D2. 207.
Đoàn Cửu Long.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.