Soldier of Delta Division - Comrade Dao Van Hoc / Chiến sĩ đoàn Đồng Bằng - Đồng chí Đào Văn Học


1973
27 x 19.5 cm
Chu Thảo
War sketchesComrade Dao Van Hoc.
Emulation soldier of Military Region II 1973.
Motor vehicle hero driver, 302th Division.

--

Đồng chí Đào Văn Học.
Chiến sỹ thi đua Quân khu II 1973.
Dũng sĩ đánh xe cơ giới Trung đoàn 302.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.