Soldier of Delta Division - Comrade Mao Sy Cuoc / Chiến sĩ đoàn Đồng Bằng - Đồng chí Mao Sỹ Cuộc


1973
27 x 19.5 cm
Chu Thảo
War sketchesComrade Mao Sy Cuoc.
Soldier emulation for Military Region II in 1972.
88th Regiment Infantry Assault Soldiers.
Twice to the South, twice completing his duties

--

Đồng chí Mao Sỹ Cuộc.
Chiến sĩ thi đua Quân khu II năm 1972.
Chiến sĩ xung kích bộ binh Trung đoàn 88.
Hai lần vào Nam, hai lần hoàn thành nhiệm vụ.Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.