Southern aunty / Bà má Nam Bộ 


1973
23 x 15.5 cm
Chu Thảo
War sketchesMom Ba

---

Má 3
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.