Space


2010
Painting
Oil on canvas
68 x 40 cm
Hà Trí Hiếu
Contemporary ArtThe work is currently on view at the EMASI school Nam Long Campus, Ho Chi Minh City, Vietnam.

--

2010
Họa phẩm

Sơn dầu trên toan
68 x 40 cm
Hà Trí Hiếu
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Nam Long, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.