Steamer / Đầu máy hơi nước


2012
Painting
Oil on canvas
130 x 250 cm
Lê Quý Tông
Contemporary Art


--

2012
Họa phẩm

Sơn dầu trên toan
130 x 250 cm
Lê Quý Tông
Nghệ Thuật Đương Đại
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.