Study of The Fluctuation of a Shadow / Chiêm nghiệm dao động của cái bóng


2014
Painting
Blackboard panels and paint 
360 x 220 cm
Nguyễn Huy An
Contemporary ArtThis piece is inspired by the undeniable significance of Lenin as a political figure in the history of the country and specifically in Hanoi. The large, 3pm shadow cast by the East-facing Statue of Lenin in Hanoi, acts as a direct reference to the influence of this political thinker on the land of Vietnam. Measured during the spring equinox, the shadow exists as an entity out of the interaction between the natural (the sun and the spinning earth) and the unnatural (the concrete form of the statue). Working with a mathematician to determine the area of Lenin's shadow at different times of the day and consolidated into a mathematical equation, Huy An reflects on the way our logic, ideals, and world views have always been contained and impacted by natural forces beyond our control. (Text courtesy of the artist and 14th Istanbul Biennial)

--

2014
Họa phẩm

Bảng đen và màu vẽ
360 x 220 cm
Nguyễn Huy An
Nghệ Thuật Đương Đại 

 
Tác phẩm này lấy cảm hứng từ vị trí quan trọng không thể phủ nhận của Lê nin như một hình tượng chính trị trong lịch sử Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Cái bóng đổ lúc 3 giờ chiều của tượng đài Lê nin đặt theo hướng Đông ở Hà Nội, đóng vai trò chỉ dụ về tầm ảnh hưởng chính trị của nhà lãnh đạo này trên đất nước Việt Nam. Được đo trong khoảng xuân phân, cái bóng tồn tại như một thực thể sinh ra giữ tương tác của cái tự nhiên (mặt trời và trái đất đang quay) với cái phi tự nhiên (hình khối bê tông của tượng đài). Cộng tác với một nhà toán học để xác định diện tích cái bóng của Lê nin ở các thời điểm khác nhau trong ngày và tổng hợp nên một công thức tính toán, Huy An chiêm nghiệm về cách lô-gíc, ý tưởng, và nhãn quan của chúng ta vẫn luôn chịu ảnh hưởng gò bó của những thế lực tự nhiên trên cơ kiểm soát. (Phần miêu tả của nghệ sĩ trong Istanbul Biennial lần thứ 14)
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.