Summer


2017 
Painting
Oil on canvas 
120 x 200 cm
Phạm An Hải
Contemporary ArtThe work is currently on view at the EMASI school Nam Long Campus, Ho Chi Minh City, Vietnam.

--

2017
Họa phẩm

Sơn dầu trên toan
120 x 200 cm
Phạm An Hải
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Nam Long, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.