Summer


2017 
Painting
Oil on canvas 
120 x 200 cm
Pham An Hai
Contemporary ArtThe work is currently on view at the EMASI school Nam Long Campus, Ho Chi Minh City, Vietnam.

--

2017
Họa phẩm

Sơn dầu trên toan
120 x 200 cm
Pham An Hai
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Nam Long, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.