Sunlight in the garden


2014
Painting
Oil on canvas
85 x 95 cm
Doan Xuan Tang
Contemporary Art
The work is currently on view at the EMASI school Nam Long Campus, Ho Chi Minh City, Vietnam.

--

2014
Họa phẩm

Sơn dầu trên toan
85 x 95 cm
Doan Xuan Tang
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Nam Long, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.