Talk | Trò chuyện: Nora Taylor
[Tiếng Việt bên dưới]

To wrap up the Nguyen Art Foundation’s series of public and educational programs in association with its inaugural exhibition ‘People, Victory and Life after the War’, this online talk by Professor Nora Taylor is intended to provide an introduction to the Vietnamese art from the colonial period to the present but will focus on the ways in which art has been studied and researched since the open door policy known as Doi Moi. Rather than being comprehensive, it will focus on the important figures who have contributed to the development of contemporary art and artistic ideas in Hanoi, Ho Chi Minh City and the Diaspora.

For more information about our exhibition ‘People, Victory and Life after the War’, please visit: https://bit.ly/3ExtJZg 

--

Professor Nora Taylor is Alsdorf Professor of South and Southeast Asian Art at the School of the Art Institute of Chicago. She is author of ‘Painters in Hanoi: An Ethnography of Vietnamese Art’ (Hawaii 2004 and reprinted by Singapore Press 2009), ‘Modern and Contemporary Southeast Asian Art: An Anthology’ (Cornell SEAP Press, 2012) and numerous articles on Modern and Contemporary Southeast Asian and Vietnamese Art. She also curated two exhibitions: ‘Changing Identity: Recent Work by Women Artists from Vietnam’ 2008 and ‘12,759.3 Breathing is Free: Recent Work by Jun Nguyen-Hatsushiba’, SAIC 2010.

---------------

'Nghiên cứu Nghệ thuật đương đại Việt Nam: từ Dân tộc học tới Lưu trữ'

Để kết thúc chuỗi chương trình giáo dục và cộng đồng gắn liền với trưng bày 'Con người, Vinh quang và Cuộc sống sau Chiến tranh' do Nguyễn Art Foundation tổ chức, buổi trò chuyện trực tuyến cùng Giáo sư Nora Taylor sẽ giới thiệu về nghệ thuật Việt Nam từ giai đoạn thuộc địa đến hiện tại, với trọng tâm xoay quanh những cách thức và phương pháp quan sát, nghiên cứu nghệ thuật từ thời kỳ Đổi Mới tới nay. Thay vì cố gắng bao quát, buổi trò chuyện sẽ tập trung giới thiệu những cá nhân và hội nhóm - những người đã góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển những cách hiểu, thực hành và xem Nghệ thuật đương đại khác nhau, từ Hà Nội tới TP. HCM, và vươn xa để bao gồm cả các cộng đồng người Việt hải ngoại.

Để biết thêm thông tin về trưng bày trưng bày 'Con người, Vinh quang và Cuộc sống sau Chiến tranh' của chúng tôi, vui lòng truy cập: https://bit.ly/3ExtJZg

--

Nora Taylor là Giáo sư về Nghệ thuật Nam và Đông Nam Á tại Viện Nghệ thuật Chicago. Cô là tác giả của ‘Hoạ sĩ Hà Nội: Một cái nhìn Dân tộc học về Nghệ thuật Việt Nam’ (Hawaii, 2004 và được tái bản bởi Singapore Press, 2009), ‘Tuyển tập: Nghệ thuật Đông Nam Á Hiện đại và Đương đại’ (Cornell SEAP Press, 2012) và nhiều bài viết khác về Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại ở Việt Nam và Đông Nam Á. Cô đồng thời giám tuyển hai triển lãm: ‘Bản ngã chuyển đổi: Các tác phẩm mới của Nghệ sĩ nữ từ Việt Nam’ 2008 và ‘12,759.3 Thở là Tự do: Các tác phẩm mới từ Jun Nguyen-Hatsushiba’, SAIC, 2010.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.