Text / Chữ


2018
Drawing
Pen on tracing paper
19 pages, 21 x 29.7 cm each 
Nguyễn Kim Duy
Contemporary ArtText is an ongoing work of copies from an original one-page-definition of the word ‘text’ taken from an online dictionary. The artist hand-traces the perimeter of each word that makes up the definition of ‘text’ from the original version until those words became dark shapes—standing in stark contrast with the transparency of the tracing paper they are copied on to. The aesthetic result of this action stands as a symbolic allegory for meaning being blurred within the context of drawing and etymology. The number of pages in each version will depend on the artist’s circumstance during their production. (Text courtesy of the artist)

--

2018
Tranh vẽ

Bút trên giấy can
19 trang, 21 x 29.7 cm mỗi
Nguyễn Kim Duy
Nghệ Thuật Đương Đại

Chữ là một seri các bản sao của định nghĩa dài một trang cho từ ‘chữ’, tra trong từ điển trên mạng. Nghệ sĩ dùng tay đi nét từng con chữ làm nên định nghĩa này cho đến khi chúng trở thành những hình thù u ám, trái ngược hẳn với chất liệu trong suốt của tờ giấy can. Kết quả mang tính thẩm mỹ của hành động này là một phúng dụ về cách ý nghĩa trở nên mờ nhạt trong bối cảnh của tranh vẽ và gốc từ. Số trang can chép trong mỗi phiên bản của tác phẩm này sẽ phụ thuộc vào bối cảnh thực hiện lúc đó của nghệ sĩ. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.