The Propeller Group / Nhóm Propeller


The Propeller Group was formed in 2006 by the artists Phunam Thúc Hà (b.1974, Vietnam) and Tuấn Andrew Nguyễn (b.1976, Vietnam), who were later joined by Matt Lucero (b.1976, USA) in 2008. Together they created The Propeller Group to cross the boundaries of contemporary art and visual media production. Based in both Ho Chi Minh City, Vietnam and Los Angeles, USA their work often incorporates collaborations with other artists in order to foster a critical and questioning global practice integrated with local idiosyncrasies. They have exhibited extensively worldwide, including at the Museum of Modern Art (MoMA) and the Guggenheim Museum in New York, at Para Site, Hong Kong, and as part of the 56th Venice Biennale.

--

Nhóm Propeller được thành lập năm 2006, bao gồm các nghệ sĩ Phunam Thúc Hà (sn.1974, Việt Nam) và Tuấn Andrew Nguyễn (sn.1976, Việt Nam), sau đó có thêm Matt Lucero (sn.1976, Hoa Kỳ) gia nhập vào năm 2008. Mục tiêu của nhóm là vượt lên và xoá nhoà đường biên giữa nghệ thuật đương đại và sản phẩm truyền thông thị giác. Hoạt động giữa TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và Los Angeles, Hoa Kỳ, nhóm thường xuyên cộng tác với các nghệ sĩ khác làm tác phẩm, nhằm nuôi dưỡng một thực hành sâu sắc, kết hợp các đặc tính địa phương và hơi thở toàn cầu. Nhóm đã triển lãm trên toàn thế giới, bao gồm ở Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA), https://www.guggenheim.org/ ở New York, Para Site ở Hồng Kông, và trong Venice Biennale lần thứ 56.

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.