The Variation / Dị Bản


2018
Sculpture
Hand-painted ceramic with carved jackfruit frame
100 cm x 115.5 cm
Bui Cong Khanh
Contemporary Art


In Bùi Công Khánh’s work, tradition has been absorbed by the medium - porcelain imitation for instance - and the medium has become a metonym, a substitute for complex enquiries ranging from socio-political commentary to reflections on personal identity and cross-cultural heritage. He carefully selects medium and form for their inherited significance, thus the final product becomes a cue, and viewers are invited to unpack the different layers of meaning implied. Although exquisite and refined, Bùi Công Khánh’s porcelain wares are not meant to be static and decorative, they are meant to “perform” heritage and engender meaning. 

The Variation showcases complex entanglements of Chinese heritage and cultural cross-pollination in the shape of interlaced panels of blue and white ceramic. Visual prompts such as an arsenal of rifles and grenades that are disseminated in the panels make the piece a personal reflection on the aftermath of conflict as opposed to a conclusive statement. Barbed wire left by US soldiers following the war were repurposed as fences separating households and eventually engulfed in vegetation. The porcelain webs of vivid childhood memory are anchored in a collective remembrance of war.

--

2018
Điêu khắc
Gốm sứ vẽ tay và điêu khắc trên khung gỗ mít
100 cm x 115.5 cm
Bùi Công Khánh
Nghệ Thuật Đương Đại

Trong tác phẩm này của Bùi Công Khánh, truyền thống đã bị hấp thụ bởi chất liệu - ví dụ như đồ giả sứ - và chất liệu này đã trở thành một ẩn ngữ, một sự thay thế cho những câu hỏi phức tạp từ bình luận chính trị xã hội đến phản ánh về bản sắc cá nhân và di sản văn hóa đa dạng. Chất liệu và hình thức của của tác phẩm được nghệ sĩ lựa chọn vì chính ý nghĩa của chúng kế thừa, do đó sản phẩm cuối cùng trở thành một gợi ý và người xem được mời giải nén các lớp ý nghĩa khác nhau được ngụ ý. Mặc dù tinh tế và tinh tế, đồ sứ của Bùi Công Khánh không phải để tĩnh và trang trí, chúng chỉ để “biểu diễn” ý nghĩa di sản và tạo ra những lớp ý nghĩa.

“Dị bản” trưng bày những vướng mắc phức tạp của di sản Trung Quốc và sự thụ phấn chéo văn hóa trong hình dạng của những tấm gốm màu xanh và trắng xen kẽ. Những lời nhắc nhở trực quan như kho vũ khí súng trường và lựu đạn được phổ biến trong các bảng điều khiển khiến tác phẩm trở thành sự phản ánh cá nhân về hậu quả của cuộc xung đột trái ngược với một tuyên bố kết luận. Hàng rào thép gai do lính Mỹ để lại sau chiến tranh đã được tái sử dụng làm hàng rào ngăn cách các hộ gia đình và cuối cùng bị nhấn chìm trong thảm thực vật. Những mạng lưới bằng sứ của ký ức tuổi thơ sống động được neo lại trong một tập thể hồi tưởng về chiến tranh.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.