Time Line


2014
Painting
Oil on canvas
85 x 155 cm
Đoàn Xuân Tặng
Contemporary ArtThe work is currently on view at the EMASI school Nam Long Campus, Ho Chi Minh City, Vietnam.

--

2014
Họa phẩm

Sơn dầu trên toan
85 x 155 cm
Đoàn Xuân Tặng
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Nam Long, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.