Time Line


2014
Painting
Oil on canvas
85 x 155 cm
Doan Xuan Tang
Contemporary ArtThe work is currently on view at the EMASI school Nam Long Campus, Ho Chi Minh City, Vietnam.

--

2014
Họa phẩm

Sơn dầu trên toan
85 x 155 cm
Doan Xuan Tang
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Nam Long, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.