Trần Văn Thảo


Trần Văn Thảo (b.1961, Vietnam) is an abstract painter who uses bold lines and full colour fields to evoke both the emotional connections formed by human interactions, as well as the affective land and cityscapes that equally inspire him. Thảo’s paintings can be found affixed with cotton fabrics and papier mache sewn into their canvas, giving them both visual and conceptual depth. His works play with form and shape, often featuring intersecting circles, lines and rectangles for the viewer’s eyes to linger and wonder upon. Thảo studied at the Ho Chi Minh City Fine Arts University and graduated in 1986. Since then he has exhibited widely across Asia, Europe and the USA. His work can also be found in the collection of Post Vidai.

--

Trần Văn Thảo (sn.1961, Việt Nam) là một hoạ sĩ tranh trừu tượng, người luôn sử dụng các đường nét mạnh bạo và khoảng màu đậm để khơi gợi lên những kết nối xúc cảm giữa người với người, cũng như đất đai thành thị nơi anh tìm cảm hứng. Thảo khâu lên các bức họa những mảnh vải bông và giấy bồi, nhằm tô đậm thêm chiều sâu thị giác và ý niệm cho tác phẩm. Anh chơi đùa với hình và khối, thường hoạ nên những vòng tròn giao nhau, những đường kẻ hay ô chữ nhật làm nơi cho con mắt người xem neo đậu và suy tư. Thảo theo học trường Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và tốt nghiệp năm 1986. Từ đó tới nay, anh đã triển lãm ở nhiều nơi trên khắp châu Á, châu Âu, và Hoa Kỳ. Các tác phẩm của anh nằm trong bộ sưu tập Post Vidai.

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.