Trương Công Tùng


Trương Công Tùng (b.1986, Vietnam) often draws from spiritual cultures and oral histories to examine the material intersection of humans and nature. Công Tùng specialised in lacquer painting at the Ho Chi Minh City Fine Arts University, graduating in 2010. Since then, he has expanded his practice to incorporate mediums such as video and installation, and continues to approach painting as an experimental form. Originating from the highlands of Dak Lak in the Central Highlands, Công Tùng spent his early life in rural surroundings before moving to Ho Chi Minh City for university; much of his work addresses Vietnam’s rapid urban development and concurrent social and political changes. Công Tùng has exhibited widely in Ho Chi Minh City at Galerie Quynh in 2018, The Factory Contemporary Arts Centre in 2017 and San Art in 2014 and 2011, as well as in Europe and Asia. In 2012, he co-founded artist-curator collective Art Labor, based in Ho Chi Minh City, Vietnam.

--

Trương Công Tùng (sn.1986, Việt Nam) thường lấy cảm hứng từ văn hoá tâm linh và lịch sử truyền miệng, qua đó bóc tách những tầng đan xen giữa con người và thiên nhiên. Công Tùng theo học chuyên ngành sơn mài tại Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, tốt nghiệp năm 2010. Từ đó đến nay, anh đã nới rộng đường biên sáng tác, thử sức với video và sắp đặt trong khi vẫn duy trì việc thử nghiệm trong hội hoạ. Xuất thân từ vùng cao nguyên Đăk Lăk, Công Tùng dành hầu hết quãng đời thơ ấu ở nơi thôn dã trước khi chuyển đến TP. Hồ Chí Minh để học đại học; vì thế, hầu hết các tác phẩm của anh đều phản ánh thực trạng đô thị hóa ào ạt cũng như những thay đổi chính trị xã hội kèm theo ở Việt Nam. Công Tùng đã triển lãm ở nhiều nơi ở TP. Hồ Chí Minh, tại Galerie Quynh năm 2018, Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory năm 2017, và Sàn Art năm 2014 và 2011, cũng như ở châu Âu và châu Á. Năm 2012, anh đồng sáng lập nhóm nghệ sĩ – giám tuyển Art Labor, ở TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.