Truong Son soldier 1 / Bộ đội Trường Sơn 1


1969
13.5 x 9.5 cm
Chu Thảo
War sketchesTruong Son soldier

--

Chiến sĩ Trường Sơn 


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.