Tuấn Mami


Tuấn Mami (b.1981, Vietnam) is inter-disciplinary artist. In his practice, Mami is constantly exploring new mediums and methods of expression. He is known for his daring and increasingly meditative experimentations with installation, video, performance and conceptual art. In recent years, Mami has begun his explorations of performative- multi- installations based on his social researches and old mythologies. His works are often built on site-specific and re-constructional concepts which deal with questions about life, meaning and social interactions between people. He re-constructs situations in which are people or objects from particular reality engaged in certain social processes with the artist.

Other than being as an artist, Mami has co-founded MAC-Hanoi- a Mobile Art Center (2012); Nha San Collective Art Space (2013) and Á Space (2018) in Hanoi.

--

Tuấn Mami (sn.1981, Việt Nam) là một nghệ sĩ liên-ngành. Trong thực hành của mình, Mami liên tục khám phá các phương tiện và cách thức biểu đạt mới. Anh được biết đến với những thử nghiệm táo bạo và ngày càng đậm chất thiền định, sử dụng các sắp đặt, video, trình diễn, và nghệ thuật ý niệm. Trong những năm gần đây, Mami đã bắt đầu tìm tòi thực hiện các sắp đặt kiêm trình diễn dựa trên các nghiên cứu xã hội và truyền thuyết cổ xưa. Các tác phẩm của anh thường được xây dựng dựa trên các ý niệm đặc thù nơi chốn và tái-thiết chế, đặt ra những câu hỏi về cuộc đời, ý nghĩa, và tương tác xã hội giữa con người. Anh tái cấu trúc các tình huống nơi con người hay đồ vật từ những thực tế riêng tương tác với anh và với nhau trong những hoạt cảnh xã hội.

Ngoài công việc sáng tác, Mami còn đồng sáng lập các không gian tại Hà Nội: MAC-Hanoi- a Mobile Art Center (2012); Nhà Sàn Collective Art Space (2013) và Á Space (2018).
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.