Tulip


Painting
Oil on canvas
80 x 70 cm
Lê Kinh Tài
Contemporary Art


--

Họa phẩm
Sơn dầu trên toan
80 x 70 cm
Lê Kinh Tài
Nghệ Thuật Đương Đại


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.