Untitled (The church in Quang Tri III)


2016-17
Painting
Oil on canvas
150 x 200 cm
Nguyễn Thái Tuấn
Contemporary Art


In the series Untitled, Nguyen Thai Tuan uses many images of political landmarks in the country's early-modern and modern history. However, most of them are in a derelict state. Notice that the works in the Untitled series are not numbered. They seem to belong to a dreamland, suspended, out of order, in which the disintegration gradually seeps into the hollow rotten walls, then spreads out into the land and air. Anonymous people hang around not knowing what they were looking for.

- Excerpt from the curatorial text of 'Waiting for the end of wind'
Không đề (Nhà thờ ở Quảng Trị III)


2016-17
Họa phẩm
Sơn dầu trên toan
150 x 200 cm
Nguyễn Thái Tuấn
Nghệ Thuật Đương Đại


Ở chuỗi Không Đề, tác giả sử dụng rất nhiều hình ảnh địa danh mang tính chính trị trong lịch sử cận-hiện đại của đất nước. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều ở tình trạng bỏ hoang, suy tàn. Để ý, các tác phẩm trong chuỗi Không Đề đều không được đánh số. Chúng như thuộc cõi mơ, lơ lửng, không theo trật tự, mà trong đó sự tan rã ngấm dần vào trong những bức tường mục rỗng, sau đó lại phát tán ra vào đất đai, không khí. Những con người vô danh quẩn quanh không biết đang tìm kiếm điều gì.

- Trích đoạn từ văn bản triển lãm của 'Đợi ngày cạn gió

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.