Untitled | Đỗ Thị Ninh


2003
137 x 165 cm
Đỗ Thị Ninh
War sketches


the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.