Untitled / Vô đề


2017
Drawing
Ink on paper
97 x 65.5 cm
Lê Quốc Thành
Contemporary Art2017
Tranh vẽ

Mực trên giấy
97 x 65.5 cm
Lê Quốc Thành
Nghệ Thuật Đương Đại
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.