Untitled / Vô đề


1996
Drawing
Ink on paper
53 x 70 cm
Trương Tân
Contemporary Art--

1996
Tranh vẽ

Mực vẽ trên giấy
53 x 70 cm
Trương Tân
Nghệ Thuật Đương Đại

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.