Vietnamese veteran testimonial / Lời chứng thực người cựu chiến binh


2019
Archival inkjet print
21.5 cm x 27.9 cm
Orejarena & Stein
Contemporary Art


--

2019
In Mỹ Thuật
21.5 cm x 27.9 cm
Orejarena & Stein
Nghệ Thuật Đương Đại


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.