Vương Duy Khoái


Vương Duy Khoái (b. 1981, Hanoi, Vietnam) is a painter practising since 2008. He graduated with a Bachelor of Arts from Faculty of Fine Arts, Hanoi University of Theater and Cinema in 2017 and has taken part in numerous exhibitions in Vietnam. Ha has been awarded the the C Prize at the Hanoi Fine Arts Exhibition in 2015 and 2020.

--

Vương Duy Khoái (sn. 1981, Hà Nội, Việt Nam) là một họa sĩ hành nghề từ năm 2008. Anh tốt nghiệp Cử nhân Mỹ thuật Khoa Mỹ thuật, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2017 và đã tham gia nhiều triển lãm tại Việt Nam. Hà từng được giải C tại Triển lãm Mỹ thuật Hà Nội năm 2015 và 2020.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.