War sketch 1 | Đỗ Thị Ninh


1971
33 x 43 cm
Đỗ Thị Ninh
War sketches


the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.