War sketch 100


Undated
14 x 13 cm
Phạm Thanh Tâm
War sketches


the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.