War sketch 100


14 x 13 cm 
Pham Thanh Tam (Phạm Thanh Tâm)


the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.