War sketch 11


1972
14 x 20 cm 
Trương Hiếu
War sketches


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.