War sketch 110


1966
17.5 x 9 cm 
Phạm Thanh Tâm
War sketches


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.