War sketch 113 


1975
19.5 x 27 cm 
Phạm Thanh Tâm
War sketches
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.