War sketch 113 


1975
19.5 x 27 cm 
Pham Thanh Tam (Phạm Thanh Tâm)
War sketches
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.