War sketch 115 


1964
29.5 x 20 cm 
Phạm Thanh Tâm
War sketchesthe Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.