War sketch 115 


1964
29.5 x 20 cm 
Phạm Thanh Tâm
War sketchesNguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.