War sketch 116 


1967 & 1969 & Undated
26 x 19 cm 
Phạm Thanh Tâm
War sketches
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.