War sketch 117 


1964
18 x 15 cm 
Phạm Thanh Tâm
War sketches
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.