War sketch 126 


Undated
23 x 30 cm 
Phạm Thanh Tâm
War sketches


the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.