War sketch 12a | Đỗ Thị Ninh


1971
27 x 34 cm
Đỗ Thị Ninh
War sketches


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.