War sketch 13 


1972
12.5 x 22.5 cm
Trương Hiếu
War sketches


the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.