War sketch 130 


Undated
17.5 x 23 cm 
Phạm Thanh Tâm
War sketches


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.