War sketch 133


1959
Phạm Thanh Tâm
War sketches


the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.